Handelsonderneming S.H.L.- Montfoort

Partners / Bevriende sites


Op deze pagina zijn een aantal links geplaats, die verwijzen naar partners, waarmee SHL Montfoort een duurzame samenwerking is aangegaan.
Door het aanklikken van één van onderstaande links gaat u rechtstreeks naar de betreffende websitehopDe Haagsche Hopjesfabriek dé specialist van het Het bekende Haagsche Hopje.

Voor verkoop van de hopjes zie ook op onze website onder "Overige producten".


EVAEva's Service Bureau dé specialist voor het plannen en organiseren van zakelijke en persoonlijke evenementen

WC WoltersCreative maakt voor S.H.L.-Montfoort 2- en 3- dimensionale werktekeningen (zie gedenkpenning Oudewater)

BCKVV Bert (B.C.K.v.V.) het ontwerpen en onderhouden van deze website Algemene voorwaarden van S.H.L.-Montfoort

ARTIKEL 1 - Definities
1.1 In het hierna volgende wordt verstaan onder SHL: Handelsonderneming S.H.L.- Montfoort, gevestigd te Montfoort, ingeschreven bij de Kamer van Koophandel Utrecht onder nummer 30175757; wederpartij: iedere natuurlijke persoon of rechtspersoon, die van SHL een offerte tot verkoop en levering van goederen en/of diensten ontvangt, SHL daartoe opdracht verstrekt en/of met SHL een overeenkomst tot verkoop en levering van goederen en/of diensten sluit.

ARTIKEL 2 - Toepasselijkheid
2.1 Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle offertes en overeenkomsten tussen SHL en een wederpartij. Afwijkingen op deze voorwaarden zijn slechts geldig indien deze uitdrukkelijk schriftelijk zijn overeengekomen. Afwijkingen gelden alsdan uitsluitend voor de offerte of overeenkomst waarvoor zij zijn overeengekomen.
2.2 Alle offertes zijn vrijblijvend, tenzij hierin schriftelijk uitdrukkelijk anders is aangegeven.
2.3 Toepasselijkheid van eventuele andere voorwaarden van wederpartij wordt uitdrukkelijk van de hand gewezen.
2.4 Indien enige bepaling van deze Algemene Voorwaarden nietig is of vernietigd wordt, zullen de overige bepalingen van deze Algemene Voorwaarden volledig van kracht blijven en zullen SHL en wederpartij in overleg treden teneinde nieuwe bepalingen ter vervanging van de nietige c.q. vernietigde bepalingen overeen te komen, waarbij zoveel mogelijk het doel en de strekking van de nietige c.q. vernietigde bepaling in acht worden genomen.

ARTIKEL 3 - Prijs en betaling.
3.1 Alle prijzen zijn exclusief omzetbelasting (BTW) en andere heffingen welke van overheidswege worden opgelegd, tenzij nadrukkelijk anders vermeld.
3.2 Alle rekeningen zullen door wederpartij worden betaald overeenkomstig de op de factuur vermelde betalingscondities. Bij gebreke van specifieke condities zal wederpartij binnen dertig dagen na factuurdatum betalen.
3.3 Indien wederpartij de verschuldigde bedragen niet binnen de overeengekomen termijn betaalt, zal SHL zonder dat enige ingebrekestelling nodig is, over het openstaande bedrag rente verschuldigd zijn naar een percentage van 1,5 % per maand of deel van een maand. Indien wederpartij na ingebrekestelling nalatig blijft de vordering te voldoen, is wederpartij naast het alsdan verschuldigde bedrag tevens gehouden tot volledige vergoeding van buitengerechtelijke en gerechtelijke kosten, waarvan de hoogte wordt bepaald op minimaal 15% van het totale bedrag.

ARTIKEL 4 - Voorbehoud van eigendom en rechten
4.1 Alle aan wederpartij geleverde goederen blijven eigendom van SHL, totdat alle bedragen die wederpartij verschuldigd is voor de krachtens de overeenkomst geleverde of te leveren goederen of verrichte of te verrichten diensten, alsmede de bedragen bedoeld in artikel 3.3, waaronder begrepen rente en kosten van invordering, volledig aan SHL zijn voldaan.
4.2 Ingeval van een aan wederpartij toerekenbare tekortkoming in de uitvoering van de overeenkomst (wanprestatie), is SHL gerechtigd de haar in eigendom toebehorende goederen zonder rechterlijke tussenkomst terug te nemen en te behouden met het recht tot eigenmachtige verkoop. In dat geval strekken de goederen tot verhaal van de vordering van SHL op wederpartij, zulks onverminderd de verplichting van wederpartij tot vergoeding van al hetgeen hij terzake die wanprestatie aan SHL verschuldigd is of zal zijn, een vergoeding wegens de waardevermindering van de goederen daaronder begrepen.

ARTIKEL 5 - Risico
5.1 Het risico van verlies of beschadiging van de zaken die voorwerp zijn van de overeenkomst zijn, gaat over op wederpartij op het moment waarop deze in de feitelijke beschikkingsmacht van wederpartij of van een door wederpartij gebruikte hulppersoon zijn gebracht.

ARTIKEL 6 - Rechten van industriële eigendom
6.1 Alle rechten van industriële eigendom op de goederen berusten uitsluitend bij SHL of diens licentiegevers. Wederpartij verkrijgt uitsluitend de gebruiksrechten en bevoegdheden die hem uitdrukkelijk worden toegekend en voor het overige zal hij de goederen niet verveelvoudigen of daarvan kopieën vervaardigen.
6.2 Het is wederpartij niet toegestaan enige aanduiding omtrent merk, handelsnaam of andere rechten van industriële eigendom uit de goederen te verwijderen of te wijzigen.

ARTIKEL 7 - Levering en transport
7.1 De enkele overschrijding van een overeengekomen levertijd brengt SHL niet in verzuim. Evenmin heeft wederpartij alsdan recht op vergoeding van een door hem geleden schade. SHL is niet gebonden aan levertijden die, vanwege buiten zijn macht gelegen omstandigheden welke zich na het aangaan van de overeenkomst hebben voorgedaan, niet meer gehaald kunnen worden.

ARTIKEL 8 - Garantie en reclame
8.1 Tenzij anders overeengekomen, garandeert SHL jegens wederpartij gedurende een jaar de deugdelijkheid en goede kwaliteit van de door haar geleverde goederen overeenkomstig de daarop rustende fabrieksgarantie.
8.2 Eventuele reclames van wederpartij met betrekking tot de hoedanigheid van de geleverde goederen dienen binnen 14 dagen na levering, dan wel binnen 14 dagen nadat een zorgvuldige koper het gebrek had kunnen ontdekken, schriftelijk en deugdelijk gemotiveerd ter kennis van SHL te worden gebracht, bij gebreke waarvan wederpartij wordt geacht de geleverde goederen onvoorwaardelijk te hebben geaccepteerd. Reclames kunnen nimmer later dan 12 maanden na levering worden ingediend.
8.3 Indien een reclame gegrond wordt bevonden, zullen ter keuze van SHL hetzij de betreffende goederen kosteloos worden gerepareerd, hetzij de goederen door soortgelijke worden vervangen.
8.4 SHL kan de overeenkomst zonder ingebrekestelling en zonder rechterlijke tussenkomst door schriftelijke kennisgeving met onmiddellijke ingang geheel of gedeeltelijk ontbinden indien:
- wederpartij - al dan niet voorlopige surseance van betaling aanvraagt of verkrijgt;
- wederpartij in staat van faillissement wordt verklaard of anderszins insolvent raakt;
- de onderneming van wederpartij wordt geliquideerd of beëindigd anders dan door reconstructie of samenvoeging van ondernemingen.
SHL zal wegens deze ontbinding nimmer tot enige schadevergoeding zijn gehouden.
8.5 Bedragen die SHL vóór de ontbinding heeft gefactureerd in verband met hetgeen hij reeds ter uitvoering van de overeenkomst heeft verricht, blijven onverminderd verschuldigd en worden op het moment van de ontbinding direct opeisbaar.

ARTIKEL 9 - Aansprakelijkheid
9.1 SHL is niet aansprakelijk voor schade die wederpartij lijdt door tekortkomingen van SHL in de uitvoering van enige tussen partijen gesloten overeenkomst, tenzij de schade het directe gevolg is van opzet of grove schuld aan de zijde van SHL.
9.2 Indien SHL op grond van artikel 9.1 aansprakelijk is voor door wederpartij geleden schade is de totale vergoedingsplicht van SHL beperkt tot maximaal het bedrag van de voor de betreffende overeenkomst bedongen prijs (excl. BTW).
9.3 Aansprakelijkheid van SHL voor indirecte schade, daaronder begrepen gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen en schade door bedrijfsstagnatie is uitgesloten.

ARTIKEL 10 - Overmacht
10.1 Als een tekortkoming in de nakoming van enige verplichting die SHL niet kan worden toegerekend, geldt iedere omstandigheid waarmee SHL bij het tot stand komen van de overeenkomst redelijkerwijs geen rekening behoefde te houden en tengevolge waarvan de normale uitvoering van de overeenkomst redelijkerwijs niet van SHL kan worden verlangd, daaronder doch niet beperkt tot het in gebreke zijn van haar toeleveranciers. het in gebreke zijn van bij de uitvoering van de overeenkomst ingeschakelde vervoerders, werkstaking en calamiteiten zoals waterschade, brand en diefstal bij SHL.
10.2 Indien de overmachtsituatie langer dan negentig dagen heeft geduurd, hebben partijen het recht om de overeenkomst door schriftelijke ontbinding te beëindigen. Hetgeen reeds ingevolge de overeenkomst gepresteerd is, wordt dan naar verhouding afgerekend, zonder dat partijen elkaar overigens iets verschuldigd zullen zijn.

ARTIKEL 11 - Toepasselijk recht en geschillen
11.1 De overeenkomsten tussen SHL en wederpartij worden beheerst door Nederlands recht.
11.2 De geschillen welke tussen SHL en wederpartij mochten ontstaan naar aanleiding van een door SHL met wederpartij gesloten overeenkomst dan wel naar aanleiding van nadere overeenkomsten die daarvan het gevolg mochten zijn, zullen uitsluitend worden voorgelegd aan de uit hoofde van het geschil bevoegde rechter te Utrecht. 

Privacybeleid

Versie 1.

Deze pagina is voor het laatst aangepast op 15 april 2018.

Wij zijn er van bewust dat u vertrouwen stelt in ons. Wij zien het dan ook als onze verantwoordelijkheid om uw privacy te beschermen. Op deze pagina laten we u weten welke gegevens we verzamelen als u onze website gebruikt, waarom we deze gegevens verzamelen en hoe we hiermee uw gebruikservaring verbeteren. Zo begrijpt u precies hoe wij werken.

Dit privacybeleid is van toepassing op de diensten van Handelsonderneming S.H.L.- Montfoort. U dient zich ervan bewust te zijn dat Handelsonderneming S.H.L.- Montfoort niet verantwoordelijk is voor het privacybeleid van andere sites en bronnen, ook als links op deze site daarnaar verwijzen. Door gebruik te maken van deze website geeft u aan het privacy beleid te accepteren.

Handelsonderneming S.H.L.- Montfoort respecteert de privacy van alle gebruikers van haar site en draagt er zorg voor dat de persoonlijke informatie die u ons verschaft vertrouwelijk wordt behandeld.

Ons gebruik van verzamelde gegevens

Gebruik van onze diensten

Wanneer u zich aanmeldt voor een van onze diensten vragen we u om persoonsgegevens te verstrekken, zoals naam, adres, postcode en woonplaats, telefoonnummer, emailadres en banknummer. Deze gegevens worden gebruikt om de dienst uit te kunnen voeren. De gegevens worden opgeslagen in de (digitale) administratie van Handelsonderneming S.H.L.- Montfoort. Wij zullen deze gegevens niet combineren met andere persoonlijke gegevens waarover wij beschikken.


Communicatie

Wanneer u e-mail of andere berichten naar ons verzendt, is het mogelijk dat we die berichten bewaren. Soms vragen wij u naar uw persoonlijke gegevens die voor de desbetreffende situatie relevant zijn. Dit maakt het mogelijk uw vragen te verwerken en uw verzoeken te beantwoorden. De gegevens worden opgeslagen in de (digitale) administratie van Handelsonderneming S.H.L.- Montfoort. Wij zullen deze gegevens niet combineren met andere persoonlijke gegevens waarover wij beschikken.


Sociale media

Handelsonderneming S.H.L.- Montfoort is op verschillende sociale media te vinden, zoals bv. Facebook. Wanneer u ons volgt op sociale media krijgen wij mogelijk toegang tot een deel van uw profielgegevens. Handelsonderneming S.H.L.- Montfoort volgt ook zelf sociale media kanalen en kan op die manier toegang krijgen tot gegevens op sociale media over u.


Cookies

Wij verzamelen gegevens (aantallen bezoeken en bezochte pagina's) voor onderzoek om zo een beter inzicht te krijgen in onze klanten, zodat wij onze diensten hierop kunnen afstemmen.

Deze website maakt geen gebruik van 'cookies' (tekstbestandjes die op uw computer worden geplaatst) of vergelijkbare technieken.

Doeleinden

We verzamelen of gebruiken geen informatie voor andere doeleinden dan de doeleinden die worden beschreven in dit privacybeleid tenzij we van tevoren uw toestemming hiervoor hebben verkregen.

Derden

De informatie wordt niet met derden gedeeld. In enkele gevallen kan de informatie intern gedeeld worden. Onze werknemers zijn verplicht om de vertrouwelijkheid van uw gegevens te respecteren.

Bewaartermijn

Handelsonderneming S.H.L.- Montfoort bewaart uw gegevens niet langer dan voor de verwerkelijking van de doeleinden waarvoor zij zijn verzameld en verwerkt.

Veranderingen

Deze privacyverklaring is afgestemd op het gebruik van en de mogelijkheden op deze site. Eventuele aanpassingen en/of veranderingen van deze site, kunnen leiden tot wijzigingen in deze privacyverklaring. Het is daarom raadzaam om regelmatig deze privacyverklaring te raadplegen.

Keuzes voor persoonsgegevens

Wij bieden alle bezoekers de mogelijkheid tot het inzien, veranderen, of verwijderen van alle persoonlijke informatie die op moment aan ons is verstrekt.
Als u uw gegevens aan wilt passen of uzelf uit onze bestanden wilt laten halen, kunt u contact met ons op nemen. Zie onderstaande contactgegevens.
Handelsonderneming S.H.L.- Montfoort zal zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek reageren.

Vragen en feedback

We controleren regelmatig of we aan dit privacybeleid voldoen. Als u vragen heeft over dit privacybeleid, kunt u contact met ons opnemen:

Handelsonderneming S.H.L.- Montfoort
Hannie Schaftstraat 99,
3417 CS Montfoort,
tel. 0348-471575 / 06-55378741
email: info@shlmontfoort.nl 

Disclaimer


Inhoud

De auteur reserveert het recht om niet verantwoordelijk te zijn voor de onderwerpen, de nauwkeurigheid, de
compleetheid of de kwaliteit van de informatie die verstrekt wordt. Aansprakelijkheidsclaims voor schade die
veroorzaakt wordt door het gebruik van deze website of het gebruik van de informatie van de website - inclusief
al het gebruik van informatie die onvolledig en/of onjuist is - zullen daarmee van de hand gewezen worden.
Gedeeltes van pagina's of de complete publicatie van de informatie kunnen aangepast of gedeeltelijk/geheel
verwijderd worden zonder aankondiging of het op de hoogte stellen van de gebruiker.

Referenties & Links

De auteur is niet verantwoordelijk voor content die gelinkt is of waar naar verwezen wordt - tenzij hij/zij volledige
kennis heeft van illegale content in de gelinkt of gerefereerde pagina en in staat is om te verhinderen dat
bezoekers die content te zien krijgen. Als er schade optreedt door gebruik te maken van links of referenties is de
auteur van die pagina mogelijk aansprakelijk, niet de auteur van de pagina waar de link of referentie op staat.

Copyright

De auteur heeft geen intenties gehad om materiaal te gebruiken waar kopieerrechten op staan. Indien de er toch
gebruik gemaakt is van materiaal waar rechten op staan heeft de auteur geprobeerd om, indien mogelijk, deze
rechten te vermelden.
Het kopieerrecht van al het materiaal dat gecreëerd is door de auteur is gereserveerd.
Het dupliceren van teksten, afbeeldingen, etc. in elektronisch of geprinte publicaties is verboden zonder schriftelijke
ondertekende toestemming van de auteur.

Privacy beleid

Het privacybeleid van S.H.L. - Montfoort is vastgelegd en vermeld op een afzonderlijke pagina.
U wordt geadviseerd hiervan notitie te nemen.

Geldigheid van deze disclaimer

Deze disclaimer moet gezien worden als onderdeel van de website van S.H.L.-Montfoort.
Deze disclaimer mag door de auteur aangepast worden naar eigen inzien zonder daarvoor eerst de gebruiker
op de hoogte te stellen.


 Contactgegevens:


Wilt u snel informatie?

Klik dan op één van onderstaande keuzemogelijkheden, waarna wij zo spoedig mogelijk contact met u opnemen.
U kunt natuurlijk ook telefonisch contact opnemen of een e-mail sturen.

Adres:
S.H.L.-Montfoort
Hannie Schaftstraat 99
NL - 3417 CS Montfoort

Telefoon:
+31(0)6 55378741

E-mail:
info@shlmontfoort.nl

IBAN: NL89INGB0009143675
btw-id: NL001224855B40
KvK: 30175757

Hieronder kunt u een keuze maken, welke aanvraag u via de email bij S.H.L.-Montfoort wilt doen.
-   Aanvraag offerte
-   Aanvraag keuzepenning
-   Aanvraag Klaas Hobo
-   Aanvraag spreekwoordenlijsten
-   Algemene vraag
-   Vraag over de website

2014 - 2024 All Rights Reserved | webdesign www.bckvv.nl