Handelsonderneming S.H.L. - Montfoort

Algemene voorwaarden van S.H.L.-Montfoort

ARTIKEL 1 - Definities
1.1 In het hierna volgende wordt verstaan onder SHL: Handelsonderneming S.H.L.- Montfoort, gevestigd te Montfoort, ingeschreven bij de Kamer van Koophandel Utrecht onder nummer 30175757; wederpartij: iedere natuurlijke persoon of rechtspersoon, die van SHL een offerte tot verkoop en levering van goederen en/of diensten ontvangt, SHL daartoe opdracht verstrekt en/of met SHL een overeenkomst tot verkoop en levering van goederen en/of diensten sluit.

ARTIKEL 2 - Toepasselijkheid
2.1 Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle offertes en overeenkomsten tussen SHL en een wederpartij. Afwijkingen op deze voorwaarden zijn slechts geldig indien deze uitdrukkelijk schriftelijk zijn overeengekomen. Afwijkingen gelden alsdan uitsluitend voor de offerte of overeenkomst waarvoor zij zijn overeengekomen.
2.2 Alle offertes zijn vrijblijvend, tenzij hierin schriftelijk uitdrukkelijk anders is aangegeven.
2.3 Toepasselijkheid van eventuele andere voorwaarden van wederpartij wordt uitdrukkelijk van de hand gewezen.
2.4 Indien enige bepaling van deze Algemene Voorwaarden nietig is of vernietigd wordt, zullen de overige bepalingen van deze Algemene Voorwaarden volledig van kracht blijven en zullen SHL en wederpartij in overleg treden teneinde nieuwe bepalingen ter vervanging van de nietige c.q. vernietigde bepalingen overeen te komen, waarbij zoveel mogelijk het doel en de strekking van de nietige c.q. vernietigde bepaling in acht worden genomen.

ARTIKEL 3 - Prijs en betaling.
3.1 Alle prijzen zijn exclusief omzetbelasting (BTW) en andere heffingen welke van overheidswege worden opgelegd, tenzij nadrukkelijk anders vermeld.
3.2 Alle rekeningen zullen door wederpartij worden betaald overeenkomstig de op de factuur vermelde betalingscondities. Bij gebreke van specifieke condities zal wederpartij binnen dertig dagen na factuurdatum betalen.
3.3 Indien wederpartij de verschuldigde bedragen niet binnen de overeengekomen termijn betaalt, zal SHL zonder dat enige ingebrekestelling nodig is, over het openstaande bedrag rente verschuldigd zijn naar een percentage van 1,5 % per maand of deel van een maand. Indien wederpartij na ingebrekestelling nalatig blijft de vordering te voldoen, is wederpartij naast het alsdan verschuldigde bedrag tevens gehouden tot volledige vergoeding van buitengerechtelijke en gerechtelijke kosten, waarvan de hoogte wordt bepaald op minimaal 15% van het totale bedrag.

ARTIKEL 4 - Voorbehoud van eigendom en rechten
4.1 Alle aan wederpartij geleverde goederen blijven eigendom van SHL, totdat alle bedragen die wederpartij verschuldigd is voor de krachtens de overeenkomst geleverde of te leveren goederen of verrichte of te verrichten diensten, alsmede de bedragen bedoeld in artikel 3.3, waaronder begrepen rente en kosten van invordering, volledig aan SHL zijn voldaan.
4.2 Ingeval van een aan wederpartij toerekenbare tekortkoming in de uitvoering van de overeenkomst (wanprestatie), is SHL gerechtigd de haar in eigendom toebehorende goederen zonder rechterlijke tussenkomst terug te nemen en te behouden met het recht tot eigenmachtige verkoop. In dat geval strekken de goederen tot verhaal van de vordering van SHL op wederpartij, zulks onverminderd de verplichting van wederpartij tot vergoeding van al hetgeen hij terzake die wanprestatie aan SHL verschuldigd is of zal zijn, een vergoeding wegens de waardevermindering van de goederen daaronder begrepen.

ARTIKEL 5 - Risico
5.1 Het risico van verlies of beschadiging van de zaken die voorwerp zijn van de overeenkomst zijn, gaat over op wederpartij op het moment waarop deze in de feitelijke beschikkingsmacht van wederpartij of van een door wederpartij gebruikte hulppersoon zijn gebracht.

ARTIKEL 6 - Rechten van industriële eigendom
6.1 Alle rechten van industriële eigendom op de goederen berusten uitsluitend bij SHL of diens licentiegevers. Wederpartij verkrijgt uitsluitend de gebruiksrechten en bevoegdheden die hem uitdrukkelijk worden toegekend en voor het overige zal hij de goederen niet verveelvoudigen of daarvan kopieën vervaardigen.
6.2 Het is wederpartij niet toegestaan enige aanduiding omtrent merk, handelsnaam of andere rechten van industriële eigendom uit de goederen te verwijderen of te wijzigen.

ARTIKEL 7 - Levering en transport
7.1 De enkele overschrijding van een overeengekomen levertijd brengt SHL niet in verzuim. Evenmin heeft wederpartij alsdan recht op vergoeding van een door hem geleden schade. SHL is niet gebonden aan levertijden die, vanwege buiten zijn macht gelegen omstandigheden welke zich na het aangaan van de overeenkomst hebben voorgedaan, niet meer gehaald kunnen worden.

ARTIKEL 8 - Garantie en reclame
8.1 Tenzij anders overeengekomen, garandeert SHL jegens wederpartij gedurende een jaar de deugdelijkheid en goede kwaliteit van de door haar geleverde goederen overeenkomstig de daarop rustende fabrieksgarantie.
8.2 Eventuele reclames van wederpartij met betrekking tot de hoedanigheid van de geleverde goederen dienen binnen 14 dagen na levering, dan wel binnen 14 dagen nadat een zorgvuldige koper het gebrek had kunnen ontdekken, schriftelijk en deugdelijk gemotiveerd ter kennis van SHL te worden gebracht, bij gebreke waarvan wederpartij wordt geacht de geleverde goederen onvoorwaardelijk te hebben geaccepteerd. Reclames kunnen nimmer later dan 12 maanden na levering worden ingediend.
8.3 Indien een reclame gegrond wordt bevonden, zullen ter keuze van SHL hetzij de betreffende goederen kosteloos worden gerepareerd, hetzij de goederen door soortgelijke worden vervangen.
8.4 SHL kan de overeenkomst zonder ingebrekestelling en zonder rechterlijke tussenkomst door schriftelijke kennisgeving met onmiddellijke ingang geheel of gedeeltelijk ontbinden indien:
- wederpartij - al dan niet voorlopige surseance van betaling aanvraagt of verkrijgt;
- wederpartij in staat van faillissement wordt verklaard of anderszins insolvent raakt;
- de onderneming van wederpartij wordt geliquideerd of beëindigd anders dan door reconstructie of samenvoeging van ondernemingen.
SHL zal wegens deze ontbinding nimmer tot enige schadevergoeding zijn gehouden.
8.5 Bedragen die SHL vóór de ontbinding heeft gefactureerd in verband met hetgeen hij reeds ter uitvoering van de overeenkomst heeft verricht, blijven onverminderd verschuldigd en worden op het moment van de ontbinding direct opeisbaar.

ARTIKEL 9 - Aansprakelijkheid
9.1 SHL is niet aansprakelijk voor schade die wederpartij lijdt door tekortkomingen van SHL in de uitvoering van enige tussen partijen gesloten overeenkomst, tenzij de schade het directe gevolg is van opzet of grove schuld aan de zijde van SHL.
9.2 Indien SHL op grond van artikel 9.1 aansprakelijk is voor door wederpartij geleden schade is de totale vergoedingsplicht van SHL beperkt tot maximaal het bedrag van de voor de betreffende overeenkomst bedongen prijs (excl. BTW).
9.3 Aansprakelijkheid van SHL voor indirecte schade, daaronder begrepen gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen en schade door bedrijfsstagnatie is uitgesloten.

ARTIKEL 10 - Overmacht
10.1 Als een tekortkoming in de nakoming van enige verplichting die SHL niet kan worden toegerekend, geldt iedere omstandigheid waarmee SHL bij het tot stand komen van de overeenkomst redelijkerwijs geen rekening behoefde te houden en tengevolge waarvan de normale uitvoering van de overeenkomst redelijkerwijs niet van SHL kan worden verlangd, daaronder doch niet beperkt tot het in gebreke zijn van haar toeleveranciers. het in gebreke zijn van bij de uitvoering van de overeenkomst ingeschakelde vervoerders, werkstaking en calamiteiten zoals waterschade, brand en diefstal bij SHL.
10.2 Indien de overmachtsituatie langer dan negentig dagen heeft geduurd, hebben partijen het recht om de overeenkomst door schriftelijke ontbinding te beëindigen. Hetgeen reeds ingevolge de overeenkomst gepresteerd is, wordt dan naar verhouding afgerekend, zonder dat partijen elkaar overigens iets verschuldigd zullen zijn.

ARTIKEL 11 - Toepasselijk recht en geschillen
11.1 De overeenkomsten tussen SHL en wederpartij worden beheerst door Nederlands recht.
11.2 De geschillen welke tussen SHL en wederpartij mochten ontstaan naar aanleiding van een door SHL met wederpartij gesloten overeenkomst dan wel naar aanleiding van nadere overeenkomsten die daarvan het gevolg mochten zijn, zullen uitsluitend worden voorgelegd aan de uit hoofde van het geschil bevoegde rechter te Utrecht.

© 2014 - 2020     S.H.L.-Montfoort privacybeleid disclaimer design by Bert